JP | EN

Past Exhibition 2017


Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida / Nozomu Takekawa / Mari Tsutsumi / Mamiko Niinuma / Akiko Fukazawa / Mio Horie / Nobuyoshi Fukushima / Kazuaki Kaneda / Tomona Konita / Yuki Sato / Miwa Fujimoto / Ai Morikawa / Natsuki Takeuchi / Mikiko Hirayama / tao..kato / Miki Sugiyama / Ringo Takemura / Yukari Ando

Press Release

Download (PDF)


Toru Kaneko
Toru Kaneko
Yukari Ando
Nobuyoshi Fukushima
Ai Morikawa
tao..kato
Miki Sugiyama
Yukari Ando
Yutaka Ishida
Natsuki Takeuchi
Akiko Fukazawa
Mari Tsutsumi
Kazuaki Kaneda
Mamiko Niinuma
Miwa Fujimoto
Ai Morikawa
Nozomu Takekawa
Mikiko Hirayama
Mio Horie
Tomona Konita
Tomona Konita
Yuki Sato
Ringo Takemura
tao..kato
photo Mareo Suemasa