JP | EN

Past Exhibition 2019


Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida / Nobuyoshi Fukushima / Mio Horie / Tomona Konita /
Natsuki Takeuchi / Mikiko Hirayama / Ai Morikawa / Miwa Fujimoto / Yuki Sato / Miki Sugiyama / Ringo Takemura / Natsuki Kobayashi / Mai Muragishi / Yuki Nonaka / Wataru Yasuda / Shun Sato

Press Release

Download (PDF)


Toru Kaneko
Toru Kaneko
Nobuyoshi Fukushima
Ai Morikawa
Ai Morikawa
Nobuyoshi Fukushima
Yuki Nonaka
Natsuki Kobayashi
Yutaka Ishida
Tomona Konita
Natsuki Takeuchi
Yutaka Ishida
Tomona Konita
Mai Muragishi
Wataru Yasuda
Miki Sugiyama
Mikiko Hirayama
Ringo Takemura
Mai Muragishi
Miwa Fujimoto
Shun Sato, Yuki Sato, Mio Horie
photo Mareo Suemasa