JP | EN

Past Exhibition 2020


Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida / Nobuyoshi Fukushima / Tomona Konita / Ai Morikawa / Natsuki Takeuchi / Miwa Fujimoto / Mikiko Hirayama / Yuki Sato / Miki Sugiyama / Yuki Nonaka / Mai Muragishi / Kazuo Yoshida / Masanori Hoshino / Chihiro Takeda

Press Release

Download (PDF)


Toru Kaneko
Toru Kaneko
Nobuyoshi Fukushima
Nobuyoshi Fukushima
Ai Morikawa
Ai Morikawa
Yuki Nonaka
Miki Sugiyama
Miki Sugiyama
Kazuo Yoshida
Chihiro Takeda
Yutaka Ishida
Yutaka Ishida
Miwa Fujimoto
Mikiko Hirayama
Yuki Sato
Mai Muragishi
Mai Muragishi
Masanori Hoshino
Tomona Konita
Natsuki Takeuchi
Miwa Fujimoto
photo Satoshi Utagawa